Þirketimizce siz deðerli müþterilerimize hizmetlerimizin kesintisiz bir þekilde ve güvenle sunulmasý amacýyla, tarafýnýzca þirketimize bildirilen kiþisel verilerinizin toplanmasý, iþlenmesi ve üçüncü kiþilere aktarýlmasý gerekebilmektedir. Þirketimiz, kiþisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanmasý, saklanmasý, iþlenmesi, gerektiði takdirde paylaþýlmasý sýrasýnda gizliliðinizi korumak amacýyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadýr. Amacýmýz; sizlerin memnuniyeti doðrultusunda, kiþisel verilerinizin toplanma þekilleri, iþlenme amaçlarý, iþlemenin hukuki nedenleri ve haklarýnýz konusunda sizleri en þeffaf þekilde bilgilendirmektir.

You are watching: Welcome to – Tại: https://thisweekincas.com

a) Veri Sorumlusu

6698 sayýlý Kiþisel Verilerin Korunmasý Kanunu (6698 sayýlý Kanun) uyarýnca kiþisel verileriniz, veri sorumlusu olarak MRH TURÝZM OTEL ÝÞLETMLERÝ SAN. VE TÝC. AÞ. Tarafýndan aþaðýda açýklanan kapsamda toplanacak ve iþlenebilecektir.

b) Kiþisel Verilerin Hangi Amaçla Ýþleneceði

Kiþisel verileriniz, firma ilkelerimiz doðrultusunda güvenli konaklama saðlayabilmeniz, sunulan hizmet için gerekli deðerlendirmelerin yapýlmasý, sigortacýlýk mevzuatý, ,Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatý ve tüketici hukuku baþta olmak üzere yurt içi ve uluslararasý mevzuata uyumun saðlanmasý, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulmasý, yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, dolandýrýcýlýðýn önlenmesi, güvenliðin saðlanmasý, pazar araþtýrmasý ve satýn alma operasyonlarýmýzýn yürütülmesi, hukuki süreçlerimizin yönetilmesi ve sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleþtirilmesi, tarafýnýza kesintisiz olarak daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi amaçlarýyla 6698 sayýlý Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kiþisel veri iþleme þartlarý ve amaçlarý dâhilinde iþlenecektir. Kiþisel verileriniz yukarýda belirtilenlerin yaný sýra sizlere özel her türlü ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi için bu konuda aldýðýnýz/alacaðýnýz ürün ve hizmete iliþkin olarak siz deðerli müþterimizle iletiþim kurulabilmesi, ayrýca izin vermiþ olmanýz durumunda tanýtým, ürün/hizmet teklifi, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinde kullanýlabilmesi ile tarafýnýza uygun hizmetler ve ürünler geliþtirilmesi, müþteri memnuniyeti çalýþmalarý yapýlmasý, þirketimiz ve iþtiraklerimizin mevcut veya yeni ürün çalýþmalarý ve pazar araþtýrmasý ve hedef müþteri grubu tespiti vb. için iþlenebilmektedir. Þirketimiz ile iþ iliþkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kiþiler ile yapýlan sözleþmeler veya birlikte yürütülen faaliyetler çerçevesinde, þirketimizin sözleþmeden kaynaklanan hukuki ve ticari yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, hak tesisi, haklarýn korunmasý, ticari ve hukuki deðerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, mali iþlerin yürütülmesi amacýyla kiþisel verileriniz iþlenebilmektedir.

c) Ýþlenen Kiþisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarýlabileceði

Kiþisel verilerinizi; iþ ortaklarýna, hissedarlarýna, iþtiraklerine, baðlý grup þirketlere ve aracýlýk/acentelik sýfatý ile faaliyetlerini yürüttüðü þirketlere, faaliyetlerinin tamamlayýcýsý veya uzantýsý niteliðindeki hizmetleri aldýðý destek hizmeti kuruluþlarý ve diðer anlaþmalý kuruluþlarýna, mevzuatýn izin verdiði hallerde iþbirliði yaptýðý danýþmanlara ve kuruluþlara 6698 sayýlý Kanun’un kiþisel verilerin aktarýlmasýna iliþkin 8. maddesi ve kiþisel verilerin yurt dýþýna aktarýlmasýna iliþkin 9. maddesinde belirtilen kiþisel veri iþleme þartlarý ve amaçlarý çerçevesinde aktarýlabilecektir. Bunlara ek olarak, elde edilen veriler kamu kurum ve kuruluþlarýnýn kanun tarafýndan kendilerine tanýnan hak ve yetkiler doðrultusunda gerçekleþtirdikleri bilgi talepleri olmasý halinde, söz konusu kamu kurum ve kuruluþlarý ile ve olasý bir uyuþmazlýk halinde hukuki süreçlerin sürdürülmesi için ilgili mercilerle paylaþýlabilecektir.

ç) Hangi kiþisel verilerin toplandýðý, Kiþisel Veri Toplamanýn Yöntemi ve Hukuki Sebebi

· Adýnýzý, soyadýnýzý, mesleðinizi, adresinizi, telefon ve faks numaralarýnýzý, e-posta adresinizi ve diðer iletiþim bilgilerinizi,

· Aile ve demografik bilgileriniz,

· Kimlik ve pasaport bilgilerinizi,

· Seyahat ve güzergâh bilgilerinizi,

· Konaklama ve rezervasyon detaylarýnýzý,

· Faturalama ve ödeme araçlarýna iliþkin bilgilerinizi,

· Çaðrý merkezimiz vasýtasýyla toplanan ses kayýtlarýnýzý,

· Güvenlik amacýyla toplanan kamera/video/fotoðraf kayýtlarýnýzý,

· Kazalara iliþkin hukuki sorumluluklarýmýzý yerine getirmek üzere toplanan saðlýk verilerinizi,

· Ürün sipariþ bilgilerinizi,

· Ödeme yapmaya ve iade almaya iliþkin bilgilerinizi,

· Kiþisel ilgi alanlarýnýza iliþkin bilgilerinizi,

· Ürün ve hizmetlere iliþkin talep ve þikâyetleriniz kapsamýnda çalýþanlarýmýza iletmiþ olduðunuz bilgilerinizi,

· Ýnternet sitemiz, mobil uygulamalarýmýz ve diðer iletiþim kanallarýmýzý kullanýmýnýza ait bilgilerinizi,

· Bilgilendirme, reklam, tanýtým çalýþmalarýnýn e-mail adresinize toplu mail gönderim sistemleri ile gönderilmesine iliþkin mail adresi bilgilerinizi,

· Ýnternet sitemiz kullanýcýlarý için, bilgisayar/donaným ve baðlantý bilgileri, sayfa görüntüleme istatistikleri, sayfaya gelen ve gidilen trafik bilgileri, ad data/reklam yayýnlarý ile ilgili veriler, IP adresleri ve standart web log bilgisi/standart web günlüðü bilgileri dahil, sitemizi ziyaret etmenizden, hizmetlerimizi kullanmanýzdan, içerik ve reklamlarýmýz ile etkileþiminizden doðan diðer bilgiler;

· Ürün veya hizmetlere iliþkin tercihlerinizi veya geçmiþteki deneyimleriniz veri sorumlusu tarafýndan toplanmaktadýr.

· Bu bilgiler; internet sitesi, mobil veya dijital uygulamalar, sosyal medya, çaðrý merkezi, aracýlýk/acentelik sýfatý ile faaliyetlerini yürüttüðümüz þirketler, müþteri görüþmeleri, SMS, diðer web sitelerine yapýlan yazýlý/dijital baþvurular, çaðrý merkezi hizmeti alýnanlar da dâhil olmak üzere destek hizmeti kuruluþlarý gibi temsil yetkisi bulunan kuruluþ ve kiþilerin sizlerle iletiþime geçtiði veya ileride iletiþime geçebileceði kanallar aracýlýðýyla ilgili mevzuatýn ve yapýlan anlaþmalarýn izin verdiði ölçüde ve çizdiði sýnýrlar dahilinde, hukuken zorunlu olduðu durumlarda onayýnýz da alýnmak suretiyle toplanmaktadýr.

· Bu yöntemlerle toplanan kiþisel verileriniz 6698 sayýlý Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kiþisel veri iþleme þartlarý ve amaçlarý kapsamýnda bu Bilgilendirmenin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da iþlenebilmekte ve aktarýlabilmektedir. d) Kiþisel Veri Sahibinin 6698 Sayýlý Kanun’un 11. Maddesinde Sayýlan Haklarý

6698 Sayýlý Kanun’un 11. maddesindeki düzenlemeye göre;

· Kiþisel verilerinizin iþlenip iþlenmediðini öðrenme,

· Kiþisel verileriniz iþlenmiþse buna iliþkin bilgi talep etme,

· Kiþisel verilerinizin iþlenme amacýný ve bunlarýn amacýna uygun kullanýlýp kullanýlmadýðýný öðrenme,

· Yurt içinde veya yurt dýþýnda kiþisel verilerinizin aktarýldýðý üçüncü kiþileri bilme,

· Kiþisel verilerinizin eksik veya yanlýþ iþlenmiþ olmasý hâlinde bunlarýn düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapýlan iþlemin kiþisel verilerinizin aktarýldýðý üçüncü kiþilere bildirilmesini isteme

· 6698 sayýlý Kanun ve ilgili diðer kanun hükümlerine uygun olarak iþlenmiþ olmasýna raðmen, iþlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasý halinde kiþisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapýlan iþlemin kiþisel verilerinizin aktarýldýðý üçüncü kiþilere bildirilmesini isteme,

· Ýþlenen verilerinizin münhasýran otomatik sistemler vasýtasýyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çýktýðýný düþünüyor iseniz buna itiraz etme,

· Kiþisel verilerinizin kanuna aykýrý olarak iþlenmesi sebebiyle zarara uðramanýz halinde zararýnýzýn giderilmesini talep etme haklarýnýz bulunmaktadýr. Haklarýnýza iliþkin taleplerinizi aþaðýda düzenlenen yöntemlerle þirketimize iletmeniz durumunda þirketimiz niteliðine göre talebi en kýsa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandýracaktýr. Ancak, iþlemin ayrýca bir maliyet doðurmasý halinde, þirketimiz tarafýndan Kiþisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alýnacaktýr. Bu kapsamda 6698 sayýlý Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fýkrasý gereðince, yukarýda belirtilen haklarýnýzý kullanmak ile ilgili talebinizi, yazýlý olarak veya Kiþisel Verileri Koruma Kurulu’nun ileride belirleyeceði diðer yöntemlerle þirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede þirketimize 6698 sayýlý Kanunu’nun 11. maddesi kapsamýnda yapacaðýnýz baþvurularda yazýlý olarak baþvurunuzu ileteceðiniz kanallar ve usuller aþaðýda açýklanmaktadýr. Yukarýda belirtilen haklarýnýzý kullanmak için kaleme aldýðýnýz ýslak imzalý dilekçenizi; kimliðinizi tespit edici belgeler ile “GRANADA LUXURY BELEK OTEL, Belek Mh. Cumhuriyet Cd. No:7/102 P.K.: 07506 Belek / Serik / Antalya / TÜRKÝYE adresine gönderebilir ya da“info@thisweekincas.com ve mrh@hs05.kep.tr” adresine güvenli elektronik imzalý olarak iletebilirsiniz.

Ýlginize teþekkür eder, sizleri her zaman aðýrlamaktan memnuniyet duyacaðýmýzý bildiririz.